Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una borsa d'operaris/es de neteja

Dilluns, 17 de febrer de 2020 a les 14:40

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 23 de gener de 2020 ha adoptat els següents acords.

Primer,- CONVOCAR, per màxima urgència, el procés selectiu per la creació d'una plaça i per la formació d'una borsa d'operaris /es de neteja, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i següents, de la llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Segon,- APROVAR les bases reguladores del procés de selecció per la creació de la plaça i d'una borsa d'operaris/es de neteja per l'Ajuntament de Collsuspina, en règim de contractació temporal, que s'adjunten com a annex.

Tercer,- PUBLICAR la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la Corporació. El text íntegre de les bases reguladores estarà exposat al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal http://www.collsuspina.cat.

La llista d'admesos i exclosos, la data, hora i lloc de la realització de cadascuna de les proves, així com tots els anuncis posteriors corresponents al procés selectiu s'exposaran únicament al Tauler d'anuncis de la Corporació i a la web municipal http://www.collsuspina.cat.

Collsuspina, 17 de febrer de 2020

Darrera actualització: 18.02.2020 | 10:21