Anunci d'aprovació de la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Collsuspina

Dimarts, 7 de novembre de 2023

El Ple de l'Ajuntament de Collsuspina, en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2023, va aprovar la relació de llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Collsuspina així com la modificació de la plantilla de personal. Havent estat exposat al públic per un termini de quinze dies i no havent-se presentat cap al·legació ni reclamació, l'acord ha esdevingut definitiu.

De conformitat amb el que disposa l'article 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament la relació de llocs de treball i la plantilla de personal aprovats.

Darrera actualització: 8.11.2023 | 22:09