Ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024

Divendres, 19 de maig de 2023

QUI: Estudiants, Infants i famílies, Persones en situació de vulnerabilitat.
COM: Per internet. 
QUAN: Les persones interessades hauran de presentar el model 1 al Consell, amb sol·licitud de cita prèvia o als centres escolars fins el dia 26/05/2023. Els centres educatius podran presentar al registre general del Consell, mitjançant el model 2 les sol·licituds i la documentació recollida fins el dia 02/06/2023.

El Ple del Consell Comarcal, en sessió del dia 3 d’abril de 2023, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024, així com els models de sol·licitud.

En compliment del tràmit d'informació pública les bases s’han exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d’abril de 2023, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 13 d’abril de 2023i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Moianès, durant un termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Un cop finalitzat el termini d’exposició al públic, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya i en no havent-se presentat cap al·legació a les esmentades bases, s’ha emès el corresponent certificat negatiu d’al·legacions i esdevenen definitivament aprovades, sense que calgui cap més acte ni acord.

Les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024, es publiquen íntegrament al portal de transparència del Consell Comarcal del Moianès. El text íntegre de les bases, pot ser objecte de consulta al portal web corporatiu del Consell Comarcal del Moianès: www.ccmoianes.cat.

En compliment de l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’anuncia la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a alumnat d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024.

El període per a presentar sol·licituds, s’inicia a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci al BOPB i fins al 2 de juny de 2023.

Darrera actualització: 23.05.2023 | 13:06