Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 15 d'abril de 2021

Divendres, 16 d’abril de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 31 de març de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, el el conveni de col·laboració entre el consell comarcal del moianès i l'Ajuntament de Collsuspina per l'execució dels plans d'ocupació en el marc de l'aplicació del pla de reactivació socioeconòmica covid-19, conjuntament amb l'adhesió a la borsa de treball constituïda per part del consell comarcal del moianès en el marc de l'execució dels plans d'ocupació comarcals covid-19 moianès (expedient número 78_2021).
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovar, si s'escau, l'alta de l'habitatge d'ús turístic en el carrer de les Casetes, número 14 (expedient número 60_2021).
L'Alcalde i el regidor Eloi Oller demanen al Secretari si s'ha fet informe tècnic conforme aquesta alta d'habitatge d'ús turístic. El Secretari explica que va trucar a l'enginyer demanant-li sobre l'informe, però aquest el va fer derivar cap a l'arquitecte.
Un cop el Secretari es posa en contacte amb l'arquitecte, aquest li deriva a l'enginyer, però el Secretari li comenta que ja havia trucat prèviament a l'enginyer i que aquest li havia comentat que l'informe li pertocava a l'arquitecte.
L'arquitecte demana certa informació sobre l'expedient al Secretari, en concret sobre els documents que ha presentat el interessat que sol·licita l'alta. Al haver-hi i constar la cèdula d'habitabilitat, i atès la seva vigència, l'arquitecte comenta que ja és suficient amb aquest document, conjuntament amb els altres, i que no és necessari elaborar informe tècnic.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Aprovar, si s'escau, la llicència d'obra major de la finca Mas Bellver de Collsuspina (expedient número 10128_2020).
S'aprova per unanimitat dels assistents.

CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes d'abril registrades a l'Ajuntament.
Abans d'aprovar la proposta d'acord, l'equip de govern troba a faltar una factura que no s'ha incorporat, concretament la número F/2021/154, de Núria Murillo Rius, comptabilitzada a l'aplicació pressupostària 340/22799, amb un import de 404,44.
El Secretari – Interventor pren nota d'aquesta factura i la incorpora a l'acord, un cop constatat amb l'auxiliar administrativa de l'Ajuntament que hi ha crèdit i consignació pressupostària suficient.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SISÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
Els assistents es donen per assabentats de les instàncies mencionades, decideixen les respectives respostes i el Secretari és encarregat d'anotar-les, i respondre als diferents interessats.
El regidor Eloi Oller Olivares ha de marxar abans i abandona la sessió a les 20h del vespre.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 19:18