Acta de la sessió del tribunal corresponent al procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Collsuspina

Divendres, 7 de juny de 2019 a les 12:00

Lloc: Ajuntament de Collsuspina 
Data: 5.06.2019 
Hora: 10.00h 
 
Hi assisteixen: 
 
La Sra. Maria Cristina Aliguer i Miró, secretària interventora de l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles, en qualitat de presidenta nomenada per l'alcaldia.
La Sra. Imma Freixanet Casademunt, secretària interventora de l'Ajuntament de les Masies de Roda, nomenada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
El Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, nomenat per la Direcció General d'Administració Local.
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Sent les 10:00h i trobant-se presents els membres indicats, es declara vàlidament constituït el tribunal. 
 
En relació a l'acta del passat 15 de maig, i vist que hi han tres instàncies presentades, per la qual cosa, el tribunal procedeix a examinar la documentació presentada per aquests tres aspirants, essent el resultat el que segueix: 
 
1er. L'aspirant amb Nif 33950946W presenta la seva renúncia per escrit del dia 31 de maig, renúncia acceptada pel tribunal. 
 
2on. L'aspirant amb Nif 33938560J sol·licita per escrit del dia 30 de maig, que es valori la segona titulació de Diplomatura de Gestió i Administració Pública, petició acceptada pel tribunal, per la qual cosa, se li concedeix 1,5 punts. 
 
3er. L'aspirant amb Nif 77902309K sol·licita per escrit de 3 de juny, revisió de la valoració dels mèrits, la qual cosa, procedeix el Tribunal a la revisió dels mèrits de l'aspirant, sense que hi hagi cap variació a la valoració feta en la sessió de 15 de maig, quedant l'aspirant en tercer lloc empatada amb punts amb l'aspirant amb Nif 33938560J.  

Per tot això, i d'acord amb la base novena de les Bases que regeixen el present procés, aquest Tribunal proposa, vista la renuncia de l'aspirant amb Nif 33950946W,  per ser nomenat com a secretari – interventor de l'Ajuntament de Collsuspina al Sr. FERNANDO FRANCISCO VILLASEÑOR ROMERO amb una puntuació de 9,7 punts, acordant que una còpia d'aquesta acta s'elevi a l'Alcalde per tal que es trameti l'expedient corresponent i es sol·liciti el nomenament de l'aspirant com a secretari – interventor de l'Ajuntament de Collsuspina a la Direcció General d'Administració Local de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i es publiqui l'acta al taulell d'anuncis de la Corporació. 
 
Una vegada finalitzat l'acte, sent les 11 hores, es dóna per acabat i es signa per tots els membres del Tribunal en prova de conformitat.

Darrera actualització: 14.06.2019 | 10:36