Llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria peó de brigada

Dimecres, 19 de juliol de 2023

Laia Oller Sampé, Alcaldessa de l'Ajuntament de Collsuspina a la vista de l’expedient administratiu núm. 114/2023, relatiu a la llista definitiva d'admesos i a la convocatòria del procés selectiu per màxima urgència per la contractació d'un peó de brigada i/o manteniment, es dicta la resolució següent.

Primer.- APROVAR la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per la constitució d'una borsa comarcal de peons de brigada i/o manteniment, per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per al Consell Comarcal, el Consorci del Moianès, així com pels Ajuntaments adherits a la Borsa comarcal:

ADMESOS/ES:

 • Álvarez Fernández, Juan Carlos
 • García Jiménez, Sergio

EXCLOSOS/ES:

 • Núm. Doc. Identif.: *****875*
  • Causes:
   • Documentació no presentada, suficientment acreditada, i/o inintel·ligible (segons aprt.3 de la BASE QUARTA, "Presentació de sol·licituds", de les Bases del Procés Selectiu).
   • DNI/NIE: cal presentar el document vigent, o bé presentar el resguard de la renovació.
   • Títol.
   • CV: Currículum Vitae.
   • IVL: Informe de Vida Laboral.
   • Permís Conduir B.
   • "Presentació de sol·licituds" fora de termini.

Segon.- DESIGNAR com a membres de l'Òrgan Selectiu:

 • Presidenta: Sra. Teresa Soler Fargas Personal de tècnica del Consell Comarcal del Moianès.
 • Vocal: Sr. Oriol Ferrer Serra Designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Vocal: Sr. Carles Codina Thomatis Personal de Manteniment de l'Ajuntament de Calders.

Tercer.- DESIGNAR com a secretari de l'òrgan selectiu, sense dret a vot, el Sr. Oriol Ferrer Serra.

Quart.- APROVAR la següents convocatòries:

 • Persones convocades: Membres del Tribunal designats en els punts dispositius segons i tercer.
 • Motiu: Constitució de l'òrgan de selecció i desenvolupament del procés selectiu.
 • Dia: 20 de juliol de 2023.
 • Hora: 10:00 hores.
 • Lloc: Ajuntament de Collsuspina.
 • Persones convocades: Persones aspirants admeses al procés selectiu, relacionades en el punt dispositiu segon.
 • Motiu: Realització de la prova.
 • Dia: 20 de juliol de 2023.
 • Hora: 11:00 hores.
 • Lloc: Ajuntament de Collsuspina (Plaça Major, 3)

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als membres de l'Òrgan Selectiu, així com al Secretari titular i suplent. 

Sisè.- PUBLICAR la present resolució al tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina. 

Setè.- DONAR COMPTE d'aquest decret al proper Ple que se celebri per garantir-ne el seu ampli coneixement.

Darrera actualització: 19.07.2023 | 13:19