Decret d'Alcaldia relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí de l'expedient administratiu 152/2022

Dimarts, 23 d’agost de 2022

Resolució a l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí.

ORIOL BATLLÓ FARRIOL, Alcalde-President de l'Ajuntament de Collsuspina, a la vista de l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí, dicto la resolució que s'adjunta que es fonamenta en els antecedents i fonaments jurídics exposats en l'adjunt.

D'acord als antecedents exposats i al marc normatiu que en resulta d'aplicació, com a President de l'Ajuntament de Collsuspina,

RESOLC

Primer.- DECLARAR inajornable el procés selectiu de referencia, tret que circumstàncies extraordinàries i d'impossible previsió n'aconsellin, per raons de salut i/o seguretat pública en benefici de l'interès general, l'ajornament.

Segon.- APROVAR la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per a cobrir interinament el lloc de secretari-interventor de l'Ajuntament de Collsuspina:

ADMESOS/ES:

  • Villagrasa Andrevi, Rafael
  • Ferri González, José Francisco
  • Cosano Puerta, Raül
  • Nadal Borràs, Miquel
  • García De La Cruz, Rosario
  • Carné Puig, Rosa

EXCLÒS/A:

  • ***7938**: Manca acreditació del requisit de titulació.

Tercer.- COMUNICAR que es disposa d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació d'aquesta resolució en el tauler d'anuncis electrònic, per formular reclamacions, al·legacions o esmenes de les sol·licituds. En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini indicat, la llista esdevindrà definitiva.

Quart.- COMUNICAR que les següents persones admeses hauran de realitzar la prova de creixements de llengua catalana per no haver acreditat el nivell de coneixements exigit a les bases, podent aportar la corresponent acreditació en qualsevol moment abans de la realització d'aquesta prova.

  • ***5479**
  • ***3465**

Cinquè.- COMUNICAR que la designació nominal dels membres del Tribunal i la convocatòria per a realitzar la prova de català i la prova teòrico-pràctica, es realitzarà i publicarà més endavant.

Sisè.- PUBLICAR la present resolució al tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina.

Setè i últim.- DONAR COMPTE d'aquest decret al proper Ple que es celebri per garantir-ne el seu ampli coneixement.

Darrera actualització: 29.08.2022 | 09:47