Decret d'Alcaldia número 2022-0003, on s'aprova inicialment el Pla Especial Urbanístic de l'ampliació de la instal·lació ramadera Mas Nualart en el municipi de Collsuspina, en sòl no urbanitzable

Dilluns, 24 de gener de 2022 a les 13:10

Decret d'Alcaldia número 2022-0003, de data 13 de gener de 2022, per la qual s'aprova inicialment el Pla Especial Urbanístic de l'ampliació de la instal·lació ramadera Mas Nualart en el municipi de Collsuspina, en sòl no urbanitzable.

Havent-se aprovat inicialment per Decret d'Alcaldia número 2022-0003, de data 13 de gener de 2022, el Pla Especial Urbanístic de l'ampliació de la instal·lació ramadera Mas Nualart en el municipi de Collsuspina, en sòl no urbanitzable, de conformitat amb l'article 85 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tenint present que el còmput del termini es comença a comptar des de l'endemà al de la última publicació obligatòria.

Tipus d'instrument: Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament
Àmbit: Sòl no urbanitzable i qualificació de zona agrícola
Instrument que desenvolupa: Normes Subsidiàries de planejament
Objecte: Ampliació Granja existent finca Mas Nualart, de Collsuspina

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.collsuspina.cat .
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents o obtenir còpies.

Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent.

Darrera actualització: 24.01.2022 | 14:55