Convocatòria URGENT i INAJORNABLE i bases per proveïr lloc de treball de secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Collsuspina

Dilluns, 4 de juliol de 2022 a les 12:34

L'Ajuntament de Collsuspina té la necessitat urgent i inajornable de cobrir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de Secretaria-intervenció de classe tercera reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Aquest lloc de treball té les següents característiques:

1.- Descripció del lloc de treball

  • Escala: Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
  • Subescala: Secretaria intervenció.
  • Subgrup: A1.
  • Nivell: 21. (En tràmit la modificació CD 28)
  • Complement específic anual: 16.137,52 euros.

2.- Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l'escala Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala secretaria intervenció.

3.- Funcions del lloc de treball

Les funcions previstes a la normativa específica de l'escala de personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció.

4.- Termini de presentació de sol·licituds

Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

5.- Participació

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Es presentarà al registre general de l'Ajuntament de Collsuspina, preferentment per via telemàtica, o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.- Adjudicació

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, s'emetrà un informe d'idoneïtat de les persones aspirants, tenint en compte preferentment:

  • Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.
  • Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
  • Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les persones candidates. Aquest informe inclourà una proposta motivada a favor d'un/a dels candidats o de les candidates que serà elevat a l'Alcalde de l'Ajuntament per tal de cobrir el lloc de treball.

7.- Comunicació al CSITAL

Es dona trasllat al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya (CSITAL) d'aquest anunci perquè en doni publicitat en el seu web durant el mateix termini de cinc dies hàbils.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 12:45