Bases reguladores del procés de selecció per a cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de Secretaria-Intervenció, de classe tercera, de l'Ajuntament de Collsuspina

Dilluns, 18 de juliol de 2022 a les 10:02

Havent-se aprovat per Resolució d'Alcaldia núm. 2022-0039 de data 14/07/2022, les bases específiques i la nova convocatòria de procés selectiu per a la cobertura interina del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament de Collsuspina, mitjançant el sistema de concurs-oposició, s obre termini per a la presentació de sol·licituds que serà de vint (20) dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A l'adjunt es defineixen els següents punts:

 • Primera.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
 • Segona.- REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ
 • Tercera.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 • Quarta.- LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES
 • Cinquena.- ÒRGAN DE SELECCIÓ
 • Sisena.- PROCÉS DE SELECCIÓ
 • Setena.- PROPOSTA DE NOMENAMENT
 • Vuitena.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA PROPOSADA
 • Novena.- NOMENAMENT I INCORPORACIÓ
 • Desena.- INCOMPATIBILITAT AMB L'EXERCICI D'ALTRES CÀRRECS, PROFESSIONS O ACTIVITATS
 • Onzena.- CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL
 • Dotzena.- CESSAMENT
 • Tretzena.- DISPOSICIONS FINALS
Darrera actualització: 18.07.2022 | 10:12