Anunci de publicació íntegra del Decret d'Alcaldia núm. 2024/01, delegació de les funcions d'alcaldia en la primera tinenta d'alcaldia a la Sra. Elisenda Comellas Puig

Dimarts, 9 de gener de 2024

El Decret d’Alcaldia núm. 2024/01, datat el 4 de gener de 2024, informa que l'alcaldessa actual no podrà exercir les seves funcions personals del 10 al 31 de gener de 2023. En virtut de l'article 23.3 de la Llei estatal 7/1985 i l'article 55 del Decret Legislatiu 2/2003 de Catalunya, es designa la primera tinenta d’alcaldia, la Sra. Elisenda Comellas Puig, mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 09/01/2024, per substituir a l'alcaldessa durant aquest període.

Anunci de publicació íntegra del Decret d’Alcaldia núm. 2024/01, de data 4 de gener de 2024 que diu el següent:

DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D’ALCALDIA EN LA PRIMERA TINENTA D’ALCALDIA, A LA SRA. ELISENDA COMELLAS PUIG.

Vist que aquest alcaldessa, per motius personals, no podrà exercir les funcions que li són pròpies durant els dies 10 a 31 de gener de 2023 el primer i el darrer també inclosos.

Atès que, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 09/01/2024, es va designar com a primera tinenta d’alcaldia a la regidora Sra. Elisenda Comellas Puig.

Atès que l’article 23.3 de la Llei estatal 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determinen que els tinents d’alcalde substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l’alcaldia.

Atès que l’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals estableix que correspon als tinents d’alcalde substituir en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, a l’alcalde, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per a l’exercici de les seves atribucions, constatant que les funcions de l’alcalde no podran ser assumides pel tinent d’alcalde a qui correspongui sense l’expressa delegació.

A la vista de tot això,

RESOLC:

Primer.- Delegar l’exercici de les funcions legalment conferides a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en la primera tinenta d’alcaldia, a la Sra. Elisenda Comellas Puig, el qual actuarà com a alcaldessa accidental.

Segon.- Fer constar que la present resolució serà vigent des del 10 a 31 de gener de 2023, el primer i el darrer també inclosos, i sens perjudici que aquest període es reduís per la reincorporació a l’Alcaldia.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Sra. Elisenda Comellas Puig, publicar-lo al BOPB i donar-ne compte a la primera sessió del Ple que se celebri.”

Així ho decreto i signo a Collsuspina, a la data de la signatura electrònica.

L’alcaldessa

Laia Oller Sampé

Darrera actualització: 10.01.2024 | 08:47