Acta de la sessió del Tribunal corresponent al procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la secretaria-intervenció de l'Ajuntament de Collsuspina

Dimecres, 29 de de maig de 2019 a les 18:32

Lloc: Ajuntament de Collsuspina 
Data: 15 de maig de 2019 
Hora: 10.00h

Hi assisteixen: 

La Sra. Maria Cristina Aliguer i Miró, Secretària de Sant Martí de Centelles, en qualitat de presidenta nomenada per l'alcaldia.
La Sra. Imma Freixanet Casademunt, secretària interventora de l'Ajuntament de les Masies de Roda, nomenada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
El Sr. Joan Carles Gelabert Canelles, nomenat per la Direcció General d'Administració Local.

Desenvolupament de la sessió: 

Sent les 10:00h i trobant-se presents els membres indicats, es declara vàlidament constituït el tribunal.

Es procedeix a examinar un per un la documentació presentada, mèrits al·legats pels aspirant i puntuar-la.

Pel que fa a l'entrevista personal el tribunal considera necessària realitzar-la només als cinc aspirants millor puntuats i hi assisteix com a assessora tècnica nomenada pel l'alcaldia la Sra. Beatriu Villega Tudela de l'AOC per poder ajudar a valorar els coneixements i actituds en relació a l'administració electrònica.

En conseqüència l'aspirant que ha obtingut més puntuació es el E2019000266.

Per tot això, i d'acord amb les Bases que regeixen el present procés, aquest Tribunal proposa per ser nomenada com a secretària-interventora de l'Ajuntament de Collsuspina a la Sra. Sílvia Portús Bonet per haver obtingut la puntuació 10,7, acordant que una còpia d'aquesta acta s'elevi a l'Alcalde per tal que es trameti l'expedient corresponent i es dugui a terme resolució corresponent de petició de nomenament al Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i es publiqui l'acta al taulell d'anuncis de la Corporació.

Una vegada finalitzat l'acte, sent les 14.45, es dóna per acabat i es signa per tots els membres del Tribunal en prova de conformitat. 

Darrera actualització: 30.05.2019 | 12:56