Acta de constitució del Tribunal i del desenvolupament del procediment selectiu de Secretaria-Intervenció amb caràcter interí. Acta núm. 1

Dijous, 15 de setembre de 2022

Desenvolupament de procediment selectiu del 12 de setembre de 2022.

ASSISTENTS

Membres del Tribunal
Sra. Anna Ferrera i Font Presidenta titular
Sr. Joan Carles Gelabert Canelles Vocal Titular, designat per la Direcció General d'Administració Local
Sra. Eva Ortiz Tudela - Secretaria i Vocal Titular

ORDRE DEL DIA

1. Constitució de l'òrgan selectiu.
2. Confecció de la prova teòrica-pràctica.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. A les 10:00h, havent-hi el quòrum necessari i prèvia declaració de no concórrer en cap causa d'abstenció per part de les persones assistents, es constitueix l'organ de selecció el qual queda configurat de la següent manera:

  • Presidència: Sra. Anna Ferrera i Font
  • Vocal: Sr. Joan Carles Gelabert Canelles
  • Vocal: Sra. Eva Ortiz Tudela

2. El tribunal confecciona la prova teòrica-pràctica, segons l'indicat a la base sisena fase segona.

3. Sent les 11:30 del matí, finalitza la sessió.

ACORDS ADOPTATS

Primer.- Aprovar la prova resultant del desenvolupament de la sessió, que s'ha acordat i elaborat per tot el tribunal.
Segon.- Publicar aquesta acta al tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina.

Darrera actualització: 16.09.2022 | 10:49