Acord per declarar desert el procés selectiu, mitjançant concurs de caràcter interí, per la plaça d'un/a secretari/ària interventor/a a l'Ajuntament de Collsuspina

Dilluns, 4 de juliol de 2022 a les 12:11

D'acord amb els antecedents indicats en el document i de conformitat amb les facultats atribuïdes per l article 21 de la Llei 7/85 de 2 d abril reguladora de les Bases del
Règim Local, aquesta alcaldia resolt declarar desert el procés de selecció.

RESOL:

PRIMER.- Declarar desert el procés de selecció convocat per a la provisió d'una plaça interina de secretari/ària interventor/ora del Grup A1 de l'Escala de secretaria-intervenció, de l'Ajuntament de Collsuspina.

SEGON.- Donar publicitat d'aquesta resolució a la web de l'Ajuntament de Collsuspina.

TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament, en la propera sessió ordinària que celebri.

Darrera actualització: 04.07.2022 | 12:24