Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Dijous, 18 de gener de 2018

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques.

Per això l'aprovació i la liquidació dels Pressupostos de les Entitats Locals han de realitzar-se sota el compliment de les tres regles fiscals: l'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el deute públic.

Cal recordar que la Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020 (prorrogada per a l'exercici 2021), considerant que es complien les condicions per mantenir-la en vigor també per a l'any 2022, per la qual cosa el Consell de Ministres del passat 27 de juliol va acordar el manteniment de la suspensió de les regles fiscals.

Aquesta decisió va ser ratificada pel Congrés dels Diputats el 13 de setembre de 2021, considerant que a Espanya es mantenen les condicions d'excepcionalitat que justifiquen mantenir suspeses les regles fiscals en 2022.

D'aquesta manera, amb l'apreciació adoptada per la majoria absoluta del Congrés i amb efectivitat des d'aquest dia en què es va prendre l'acord, es mantenen suspesos durant l'exercici 2022, els objectius d'estabilitat i deute, així com la regla de despesa.

Darrera actualització: 14.03.2022 | 11:24