Convocatòria Ple ordinari. 15 de juliol de 2021

Dimecres, 14 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Ratificar la inclusió de les propostes d'acord de la present sessió ordinària del Ple de la Corporació.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de caràcter extraordinari, de 9 de juny de 2021.
TERCER. Aprovar, si s'escau, les bases per a la concessió d'ajuts per a la quota de l'AMPA, material escolar, sortides i/o colònies escolars.
QUART. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2021/52, de data 12 de juliol de 2021, d'aprovació de la liquidació de l'exercici 2020.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la modificació de crèdit 01/2020.
SISÈ. Aprovar, si s'escau, la proposta de dies de festes locals de l'any 2022 al municipi de Collsuspina.
SETÈ. Aprovar, si s'escau, la moció "Per un model d'implantació de les energies renovables que sigui participatiu, sostenible, respectuós amb els espais naturals, la biodiversitat, els paisatges, el patrimoni cultural i els espais agraris.
VUITÈ. Aprovar, si s'escau, la moció "Suport a l'amnistia".
Control i fiscalització
NOVÈ. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des de la data 06 de maig de 2021 a 12 de juliol de 2021.
DESÈ. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 6 de maig de 2021 a 12 de juliol de 2021.
ONZÈ. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 14.07.2021 | 09:48