Convocatòria Ple ordinari. 12 de març de 2024

Dimecres, 6 de març de 2024

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Donar compte de les resolucions.
3.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldessa en matèria de nomenaments.
4.- Donar compte de l'estat d'execució del pressupost.
5.- Donar compte de l’informe de morositat 4t. trimestre de 2023.
6.- Aprovació de la modificació del règim de sessions ordinàries del Ple.
7.- Aprovació del Compte Gestió recaptatòria de l'ORGT-exercici 2022-
8.- Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2024.
9.- Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
10.- Aprovació de expedient de declaració de crèdit incobrable presentat per l’ORGT.
11.- Aprovació del Text refós dels estatuts de la Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament derivat de l’expedient de la seva modificació en tràmit.
12.- Aprovació de la modificació de l'establiment de règim de dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació.
13.- Aprovació de la designació dels representants de l’Ajuntament de Collsuspina a la junta de l’agrupació dels municipis de Collsuspina i Collsuspina per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera.
14.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Collsuspina per l’ajust de qualificació d’equipament a l’edifici de l’Ajuntament.
15.- Aprovació del projecte “Fase I remodelació de la piscina municipal: remodelació de la terrassa del bar de la piscina municipal exterior de Collsuspina”.
16.- Aprovació de l’inici de l'expedient per a la contractació “Fase I remodelació de la piscina municipal: remodelació de la terrassa del bar de la piscina municipal exterior de Collsuspina”
17.- Aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules administratives particulars per a l’execució de les obres “fase I remodelació de la piscina municipal: remodelació de la terrassa del bar de la piscina municipal exterior de Collsuspina”.
18.- Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 6.03.2024 | 19:51