Ple ordinari 30 de març de 2017

Dijous, 30 de març de 2017 a les 19:50

Ple ordinari amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.

4. Donar coneixament de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la llei 15/2010, de modificació de la llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

5. Donar compte de la liquidació del pressupost de la corporació de l’exercici 2016.

6. Aprovació de l’adhesió al contracte derivat 2015.05 d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, SAU (exp. 2015.05).

7. Aprovació i la comptabilització de baixes de drets incobrables.

8. Aprovació del compte de patrimoni exercici 2016.

9. Aprovació del compte de gestió i recaptació exercici 2016.

10. Formulació de preavís de separació de l’Ajuntament de Collsuspina del Consorci d'Osona de Serveis Socials

11. Mocions, precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.03.2018 | 07:27