Oriol Batlló Farriol

Dimarts, 27 de març de 2018 a les 00:07

Declaracions del registre d'interessos (activitats i béns patrimonials) en compliment del que disposa l'article 75.7 de la Llei de les bases del règim local, i l'artcile 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Darrera actualització: 27.03.2018 | 09:11