Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 1 de juliol de 2021

Divendres, 2 de juliol de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Ratificar el Decret d'Alcaldia 2021/43, de 18 de juny de 2021.
El Decret d'Alcaldia versa sobre les vacances del personal. Es ratifica en la present sessió ordinària per ordre de l'Alcalde, així tots els regidors/es membres d'aquest òrgan prenen coneixement de les vacances del personal de l'Ajuntament.
Es parla de les vacances del brigada, que no estan previstes en el present Decret atès que es celebra el procés de selecció de la borsa de personal d'operari/ària de manteniment, i que justament les proves es van realitzar ahir, en data 30 de juny de 2021. Un cop s'incorpori el brigada aspirant guanyador i presenti la documentació requerida, es decidirà les seves vacances.
S'acorda que el contracte s'iniciï cap a la setmana del 19 al 23 de juliol.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovar, si s'escau, la certificació final d'obres de la fase 2 del contracte d'obres ‘'Millora del camí de l'Espinoi a Collsuspina'', expedient 136/2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de juny.
El Secretari comença a fer una lectura de la relació de factures que s'aproven en el present acord.
Els regidors/es presents mostren la seva conformitat amb les factures.
La regidora Elena Perera Leg demana sobre dues factures, que no estan incorporades en la present relació. El Secretari comenta que comprovarà aquestes factures si estan aprovades i pagades, ja que ara mateix no ho recorda.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

QUART. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
- Instància 2021/252: ARXIU MUNICIPAL ‘'Extreure taula de l'arxiu, instal·lar prestatgeries noves''.
L'equip de govern decideix que es prenguin mesures de l'arxiu i un cop preses, s'estudiarà la instal·lació de les prestatgeries.
- Instància 2021/681: JJ Entrega certificació 1 i final obres camí Espinoi a Collsuspina.
El Secretari informa que la present documentació s'ha afegit a l'expedient.
- Instància 2021/682: Entrega documentació i factura Millora Camí Espinoi Collsuspina.
El Secretari informa el mateix que l'anterior instància, al guardar relació entre elles.
- Instància 2021/683: Entrega documentació per borsa Brigada.
El Secretari informa que s'ha afegit a l'expedient.
- Instància 2021/687: Recollida silló petites dimensions trencat.
L'Alcalde planteja el dubte si ja s'ha realitzat aquesta recollida o no, i indica al Secretari que demani al Brigada si la recollida d'aquest bé s'ha realitzat.
- Instància 2021/690: PDU activitats càmping aprovació definitiva.
El Secretari comenta que consultarà la resolució i informarà a l'equip de govern.
- Instància 2021/695: Entrega documentació per borsa Brigada.
El Secretari informa que s'ha afegit a l'expedient.
- Instància 2021/701: Autorització Habitatge ús turístic.
Es remetrà el corresponent tràmit de l'expedient a l'arquitecte perquè elabori informe.
- Instància 2021/703: Entregar documentació per borsa Brigada.
El Secretari informa que s'ha afegit a l'expedient.
- Instància 2021/705: Certificat empadronament i renovar DNI.
S'informa que ja està tramitat i que està pendent de recollir, ja que l'interessat/ada no contesta al telèfon.
- Instància 2021/706: Consultar expedient compra edifici Ajuntament.
El Secretari comenta que consultarà aquests expedients i que ho parlarà amb l'arquitecte municipal.
- Instància 2021/712: Entrega documentació Projecte obres millora i conservació interiors Granja Homs.
L'equip de govern demana al Secretari que faci el corresponent seguiment de l'expedient.
- Instància 2021/713: Notificació certificat acord Ple adhesió Moció Model Energètic Sostenible Catalunya.
L'equip de govern en pren coneixement.
- Instància 2021/714: Entrega documentació per borsa Brigada.
El Secretari informa que s'ha afegit a l'expedient.
- Instància 2021/721: Titularitat caseta zona afectada junta compensació.
Es farà seguiment de l'expedient amb l'arquitecte municipal.
- Instància 2021/722: Tallar herba marge carretera.
L'equip de govern indica al Secretari que comuniqui a la brigada que ho facin i tallin les herbes, però alhora que indiqui també als interessats que aquesta competència pertany a Carreteres.
- Instància 2021/734, sobre Volants Convivència unitats familiars.
El Secretari informa que la present instància ja està tramitada i entregada a la tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 18:17