Es convoquen subvencions en matèria d'ajuts per a quota de l'AMPA, material escolar, sortides i/o colònies escolars, per a l'any 2021

Dimarts, 31 d’agost de 2021

L'Ajuntament està tramitant l'alta a la BDNS i quan s'efectuï, remetrà, amb efectes retroactius, tota la informació de l'expedient per a generar el codi i publicar la corresponent documentació.

S'exposa l'Annex sobre la Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d'ajuts per a quota de l'AMPA, material escolar, sortides i/o colònies escolars, exercici 2021, que es subscriu literalment:

ANNEX I. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'AJUTS PER A QUOTA DE L'AMPA, MATERIAL ESCOLAR, SORTIDES I/O COLÒNIES ESCOLARS, EXERCICI 2021

1. Bases Reguladores

Aquestes subvencions es regiran per allò que s'ha fixat en la present convocatòria; en les bases d'execució del pressupost; en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; en el Reglament General de la Llei de Subvencions aprovat per Reial decret 886/2006, de 21 de juliol; en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; en el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques; en l'Ordenança municipal reguladora de subvencions de Collsuspina i en les restants normes de dret administratiu que en el seu cas siguin aplicables, i en defecte d'això, les normes de dret privat.

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions van ser aprovades en data 15 de juliol de 2021 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 20 de juliol de 2021.

El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquesta convocatòria, adjudicant, amb el límit fixat en el punt següent, aquelles que hagin obtingut major valoració en aplicació dels citats criteris.

2. Crèdits Pressupostaris

Els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la subvenció es troben a la partida pressupostària 231/48002 i la quantia total estimada de les subvencions convocades no podrà superar la disponibilitat pressupostària de l'aplicació pressupostària corresponent, de conformitat amb les bases reguladores.

Excepcionalment, la convocatòria podrà fixar, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional l'aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà d'una nova convocatòria.

La fixació i la utilització d'aquesta quantia addicional estarà sotmesa a les regles de l'article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

3. Objecte, Condicions i Finalitat de la Concessió de la Subvenció

La subvenció té per objecte concedir ajuts a les famílies del municipi de Collsuspina amb infants i adolescents que cursin de P3 a 4t ESO per a quotes de l'AMPA, material escolar, sortides i/o colònies escolars. Els infants i adolescents han de tenir l'oportunitat d'exercir efectivament el dret a participar en les activitats que des de l'escola s'organitzen, ja que formen part del procés d'aprenentatge i, a més a més, responen als objectius d'inclusió i socialització dels infants.

Aquests ajuts estan únicament destinats a minorar el cost del material escolar, les sortides i colònies escolars, i les quotes de l'AMPA de les escoles i els instituts on estiguin escolaritzats infants i adolescents empadronats a Collsuspina.

Els imports màxims d'ajuts per a cada concepte subvencionable inclòs en aquestes bases serà:

1. Quota AMPA: 30 euros.
2. Material escolar: 85 euros.
3. Sortides i/o colònies: 80 euros totals màxim.

La quantia total estimada de les subvencions convocades no podrà superar la disponibilitat pressupostària de l'aplicació pressupostària corresponent, de conformitat amb les bases reguladores.

La concessió de les ajudes contemplades en la present convocatòria se subjectarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Els requisits i obligacions per sol·licitar la subvenció i el termini de presentació estan al document adjunt.

Darrera actualització: 31.08.2021 | 12:56