Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dimecres, 1 de setembre de 2021

Dimarts, 31 de d’agost de 2021 a les 20:40

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dimecres, 1 de setembre de 2021, a les 19:00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, dia 1 de setembre de 2021, en format telemàtic a les 19:00 hores, per tractar els següent assumptes inclosos en

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 5 d'agost de 2021.
SEGON. Ratificar Decret d'Alcaldia número 2021_62, de data 5 d'agost de 2021.
TERCER. Ratificar Decret d'Alcaldia número 2021_71, de data 31 d'agost de 2021.
QUART. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de d'agost.
CINQUÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 01.09.2021 | 05:58