Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 8 de juliol de 2021

Dijous, 8 de juliol de 2021 a les 10:23

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 8 de juliol de 2021, a les 16.00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, dia 8 de juliol de 2021, en format telemàtic a les 16:00 hores, per tractar els següent assumptes inclosos en

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de juny i part de juliol.
TERCER. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 09.07.2021 | 13:47