Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 3 de febrer de 2022

Dimecres, 2 de febrer de 2022

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 3 de febrer de 2022, a les 18:30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, sala telemàtica, el dia 3 de febrer de 2022, a les 18:30 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'última sessió de la Junta de Govern Local, de data 20 de gener de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència d'obres, sotmesa a règim de comunicació prèvia, de reforma de cuina i banys i les instal·lacions, del carrer major número 15 de collsuspina (expedient 454/2021)
TERCER. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística, sotmesa a règim de comunicació prèvia d'obres, consistent en l'extracció de plaques de guix i deixar bigues vistes, rejuntar parets de pedra i posar rajoles al terra, del carrer major 51 (expedient 37/2022).
QUART. Aprovació, si s'escau, dels comptes de gestió i recaptació de l'exercici 2021.
CINQUÈ. Donar compte de les instàncies presentades al Registre des de l'última Junta de Govern Local a la present.

Darrera actualització: 3.02.2022 | 07:00