Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 28 d'octubre de 2021

Dimecres, 27 d'octubre de 2021 a les 11:21

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 28 d'octubre de 2021, a les 18:30h, en format telemàtic.

Es convoca, doncs, la sessió de la Junta de Govern Local per aquest dijous, dia 28 d'octubre de 2021, a les 18:30 hores en format telemàtic.

Atès les competències d'alcaldia estipulades per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,

RESOLC

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Collsuspina, de manera telemàtica, el dia 28 d'octubre de 2021, a les 18:30 hores.
SEGON. Que el Secretari dugui a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.
TERCER. Donar compte de la present resolució a la següent sessió de Ple que es celebri.
QUART. Fixar el següent

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 1 d'octubre de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència d'obres consistent en l'obertura de rasa i construcció de nous registres per l'estesa del cable de fibra òptica des de la Ctra. N-141c (carrer del Toll) fins a l'escola de Collsuspina.
TERCER. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2021/88, de data 8 d'octubre de 2021, sobre l'aprovació de la certificació número 1 corresponent a les obres de l'ampliació de l'aula EI 1, de l'Escola Els Ventets, de Collsuspina.
QUART. Ratificar el Decret número 2021/92, de data 14 d'octubre de 2021, d'aprovar la llicència d'instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum, potència de 3,20kWp, en el Mas Espinoi.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'última Junta de Govern Local a l'actual.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 03.02.2022 | 12:18