Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 24 de febrer de 2022

Dimecres, 23 de febrer de 2022 a les 20:14

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 24 de febrer de 2022, a les 18:30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, dia 24 de febrer de 2022, a les 18:30 hores en format telemàtic, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, de data 3 de febrer de 2022.
SEGON. Donar compte del Decret 2022-0013, de data 4 de febrer de 2022 (expedient 415/2021).
TERCER. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística d'obres, consistent en canviar les teules trencades de la teulada i formació del bany, del Mas l'Espina.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2022-0012.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la relació de factures número 2-2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades al registre des de l´última sessió de la Junta de Govern a l'actual.

Darrera actualització: 24.02.2022 | 05:47