Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 23 de desembre de 2021

Dijous, 23 de de desembre de 2021 a les 10:54

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 23 de desembre de 2021, a les 18:30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc en format telemàtic, el dia 11 de novembre de 2021, a les 19:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 10 de desembre de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la relació de factures corresponents.
TERCER. Aprovar, si s'escau, la concessió de subvencions en matèria d'ajuts per la quota de l'AMPA, material escolar i sortides i/o colònies pel curs 2021-2022.
QUART. Donar compte de les instàncies entrades a Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 23.12.2021 | 13:10