Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 13 de maig de 2021

Dimecres, 12 de maig de 2021 a les 15:41

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 13 de maig de 2021, a les 18.30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, dia 13 de maig de 2021, en format telemàtic a les 18:30 hores, per tractar els següent assumptes inclosos en

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 29 d'abril de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, el conveni d'encàrrec de gestió entre l'Ajuntament de Collsuspina i el Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per a l'execució d'actuacions en el marc del programa "treball, talent i tecnologia'' de la Diputació de Barcelona.
TERCER. Aprovació, si s'escau, dels comptes de gestió i recaptació de l'exercici 2020.
QUART. Aprovar, si s'escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès amb els Ajuntaments de la comarca i el Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès per regular l'assistència tècnica informàtica.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de maig.
SISÈ. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 12.05.2021 | 16:03