Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 11 de novembre de 2021

Dimecres, 10 de novembre de 2021 a les 20:21

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 11 de novembre de 2021, a les 19:00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc en format telemàtic, el dia 11 de novembre de 2021, a les 19:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística sotmesa al règim de comunicació prèvia d'obres, per el tancament del pati interior de l'habitatge situat al Carrer Nou número 14, de Collsuspina.
TERCER. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
QUART. Donar compte de les instàncies presentades per Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 11.11.2021 | 05:34