Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 9 de setembre de 2021

Dimarts, 7 de setembre de 2021

La sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 9 de setembre de 2021, a les 19.30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc de manera telemàtica, el dia 9 de setembre de 2021, a les 19:30 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Ratificar la inclusió de les propostes d'acord de la present sessió ordinària del Ple de la Corporació.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari, de 15 de juliol de 2021.
TERCER. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2021/75, de data 3 de setembre de 2021, de rectificació i aprovació de la liquidació de l'exercici 2020.
QUART. Aprovar, si s'escau, la modificació de crèdit 02/2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la "Moció per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels drets humans", presentada per el grup municipal Ara Collsuspina.
SISÈ. Aprovar, si s'escau, la "Moció per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat", presentada per el grup municipal Ara Collsuspina.
Control i fiscalització
SETÈ. Donar compte de temes d'interès de les diverses regidories de l'Ajuntament de Collsuspina.
VUITÈ. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia des de la data 12 de juliol de 2021 a 3 de setembre de 2021.
NOVÈ. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 22 de juliol de 2021 al 1 de setembre de 2021.
DESÈ. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 7.09.2021 | 11:19