Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 31 de març de 2022

Dilluns, 28 de març de 2022 a les 19:11

La sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 31 de març de 2022, a les 19.00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, en format telemàtic, el dia 31 de març de 2022, a les 19:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Ratificar la inclusió dels acords a adoptar en la present sessió.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 3 de març de 2022.
TERCER. Aprovar definitivament, si s'escau, el projecte de recuperació del Camí Ral de Collsuspina a Sant Cugat de Gavadons.
QUART. Aprovar, si s'escau, l'inici del procediment de la implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a l'Escola Rural Els Ventets, de Collsuspina
CINQUÈ. Ratificar, si s'escau, la inclusió d'assumptes urgents.

Darrera actualització: 29.03.2022 | 06:29