Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 31 de març de 2022

Dilluns, 28 de març de 2022

La sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 31 de març de 2022, a les 19.00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, en format telemàtic, el dia 31 de març de 2022, a les 19:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Ratificar la inclusió dels acords a adoptar en la present sessió.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 3 de març de 2022.
TERCER. Aprovar definitivament, si s'escau, el projecte de recuperació del Camí Ral de Collsuspina a Sant Cugat de Gavadons.
QUART. Aprovar, si s'escau, l'inici del procediment de la implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a l'Escola Rural Els Ventets, de Collsuspina
CINQUÈ. Ratificar, si s'escau, la inclusió d'assumptes urgents.

Darrera actualització: 29.03.2022 | 06:29