Es convoca un Ple municipal ordinari pel dijous, 13 de gener de 2022

Dilluns, 10 de gener de 2022

La sessió ORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dijous, 13 de gener de 2022, a les 19.30h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió ordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc en format telemàtic el dia 13 de gener de 2022, a les 19:30 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

Part resolutiva
PRIMER. Ratificar, si s'escau, la inclusió de les propostes d'acord de la present sessió ordinària del Ple de la Corporació.
SEGON. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 11 de novembre de 2021.
TERCER. Aprovar, si s'escau, l'aprovació inicial del pressupost munici-pal per a l'exercici 2022.
QUART. Aprovar, si s'escau, la modificació del cartipàs consistent en la dissolució de les Comissions Informatives de caràcter permanent.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, la proposta d'aprovació dels estatuts de l'Associació de Micropobles de Catalunya.
SISÈ. Aprovar, si s'escau, la Moció per la celebració dels 50 anys del Club Futbol Collsuspina.
Control i fiscalització
SETÈ. Donar compte al Ple dels Decrets d'Alcaldia, del número 101 a 134 de l'any 2021, i el número 01 de l'any 2022.
VUITÈ. Donar compte al Ple dels acords de les Juntes de Govern Local celebrades des del 11 de novembre de 2021 al 23 de desembre de 2021.
NOVÈ. Donar compte al Ple de la Corporació de l'informe de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Collsuspina, corresponent al quart trimestre de 2021.
DESÈ. Donar compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2021, a data 31 de desembre de 2021.
ONZÈ. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 10.01.2022 | 16:39