Es convoca un Ple municipal extraordinari pel dimecres, 9 de juny de 2021

Divendres, 4 de juny de 2021

La sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dimecres, 9 de juny de 2021, a les 19:45h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya i 81 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, queda convocada a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc de manera telemàtica, el dia 9 de juny de 2021, a les 19:45 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER.- Aprovació, si s'escau, del esborrany de l'acta de la sessió anterior del Ple ordinari de l'Ajuntament de Collsuspina, de data 6 de maig de 2021.
SEGON.- Aprovar, si s'escau, el pressupost municipal de l'exercici 2021.

Darrera actualització: 5.06.2021 | 07:12