Es convoca un Ple municipal extraordinari pel dimarts, 20 d'abril de 2021

Dilluns, 19 d'abril de 2021 a les 10:04

La sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l'Ajuntament de Collsuspina es celebra el dimarts, 20 d'abril de 2021, a les 21.00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada a la sessió extraordinària del Ple d'aquest Ajuntament que tindrà lloc en format telemàtic, en data 20 d'abril de 2021 a les 21:00 hores, per tractar els següent assumptes:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta anterior de la sessió de Ple ordinària de data 25 de març de 2021.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la moció per a la millora de la seguretat dels veïns de Collsuspina.
TERCER. Aprovar, si s'escau, l'adhesió al nou protocol del Circuit 2021-2024, Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals.

Darrera actualització: 19.04.2021 | 10:08