Es convoca un Ple municipal extraordinari i urgent pel dilluns, 17 de juliol de 2023

Dilluns, 17 de juliol de 2023

L'Ajuntament de Collsuspina ha emès el Decret d'Alcaldia número 63/2023, en què es convoca una sessió extraordinària i urgent del ple municipal. Aquesta convocatòria, en format telemàtic, inclou diversos punts a tractar en l'ordre del dia.

Segons disposa la legislació vigent, és responsabilitat de l'alcaldessa convocar les sessions del Ple. En aquest cas concret, el Decret d'Alcaldia número 63/2023 fa referència al període de 30 dies des de la constitució del nou consistori, en què s'ha de celebrar el ple de cartipàs. Això es basa en l'article 80 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

L'alcaldessa, en exercici de les seves atribucions segons l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ha pres la decisió de convocar el ple extraordinari.

La sessió del ple tindrà lloc el dilluns 17 de juliol a les 20.00 hores i es desenvoluparà en format telemàtic. Això és degut a la baixa del secretari-interventor accidental i a la cessió, per part del Consell Comarcal, d'un habilitat nacional. Els membres del consistori hauran de connectar-se a través de l'enllaç https://meet.jit.si/Ajuntament_Collsuspina per participar en les deliberacions.

L'ordre del dia de la sessió inclou diversos punts importants que afecten el funcionament del municipi. Entre aquests punts es troben: donar compte de les resolucions de l'alcaldessa en matèria de nomenaments, l'aprovació del règim de sessions ordinàries del Ple, la constitució dels grups municipals, la designació de representants en òrgans col·legiats, la creació de la comissió especial de comptes i l'establiment del règim de dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació.

El Decret d'Alcaldia també estableix la notificació d'aquest acord a tots els regidors, així com la seva publicació al tauler d'edictes de la Corporació i al web oficial de l'Ajuntament.

La convocatòria del ple extraordinari de l'Ajuntament de Collsuspina és una mostra de la importància de la presa de decisions i el funcionament transparent de les institucions locals. Aquesta reunió, que es realitzarà de manera virtual a causa de circumstàncies excepcionals, tractarà diversos temes rellevants per al municipi. S'espera que les deliberacions permetin avançar en el bon govern i el desenvolupament de Collsuspina.

Darrera actualització: 17.07.2023 | 15:16