Delegació temporal de funcions d'Alcaldia en la Primera Tinenta d'Alcaldia - Decret 2024/01

Dimarts, 9 de gener de 2024

El Decret d’Alcaldia núm. 2024/01, datat el 4 de gener de 2024, informa que l'alcaldessa actual no podrà exercir les seves funcions personals del 10 al 31 de gener de 2023. En virtut de l'article 23.3 de la Llei estatal 7/1985 i l'article 55 del Decret Legislatiu 2/2003 de Catalunya, es designa la primera tinenta d’alcaldia, la Sra. Elisenda Comellas Puig, mitjançant el Decret d’Alcaldia de data 09/01/2024, per substituir a l'alcaldessa durant aquest període.

El decret estipula que, segons l'article 47 del Reial Decret 2568/1986, la primera tinenta d’alcaldia substituirà l'alcaldessa en totes les seves funcions durant aquesta absència, malaltia o impediment. La resolució delega oficialment les funcions de l’Alcaldia a la Sra. Elisenda Comellas Puig, que actuarà com a alcaldessa accidental durant el període esmentat.

La resolució serà vigent des del 10 al 31 de gener de 2023 i s'indica que aquest període podria ser reduït si l'alcaldessa reincorpora abans d'aquesta data. Finalment, es disposa notificar la decisió a la Sra. Elisenda Comellas Puig, publicar-la al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i informar-ne a la primera sessió del Ple que tingui lloc.

Darrera actualització: 10.01.2024 | 08:56