Consulta pública prèvia a l'elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER)

Dimarts, 9 de maig de 2023

El PLATER pretén ordenar els projectes d’energies renovables en el territori.

Es poden fer aportacions fins al 4 de juny.

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir-ho Catalunya haurà de desenvolupar en els proper anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

Objectius de la iniciativa

Davant la problemàtica detectada i presentada en l’apartat anterior, els objectius generals de la iniciativa de la intervenció són els següents:

 • Garantir que el futur sistema energètic estigui basat en energies renovables, amb un mix elèctric 100% renovable l’any 2050, contribuint a assolir la neutralitat climàtica en aquest horitzó.
 • Garantir el benestar de la ciutadania i el creixement econòmic.
 • Assegurar un subministrament d’energia assequible i segur.

Addicionalment, els objectius específics de la intervenció, que pretenen solucionar els problemes plantejats, són els següents:

 • Ordenar el desplegament de l’important nombre d’instal·lacions renovables (eòliques i fotovoltaiques) en el territori, garantint la compatibilitat amb els criteris mediambientals, urbanístics, paisatgístics, etc., així com evitant la concentració de les instal·lacions en determinades zones.
 • Simplificar o reduir la tramitació administrativa dels projectes d’instal·lació d’energies renovables, especialment si la seva ubicació no presenta de manera clara cap conflicte a nivell mediambiental, paisatgístic, urbanístic, etc., ni competència amb altres usos.
 • Preservar els sòls agraris de major qualitat.
 • Garantir la participació de la ciutadania en la definició del model energètic.

Per a determinar aquestes directrius es considera que l’instrument més adequat és l’aprovació d’un pla territorial sectorial per part del Govern en els termes descrits anteriorment.

Objectiu de la consulta

L'objectiu de la consulta consisteix en conèixer l'opinió del conjunt de la societat catalana respecte a l'elaboració i aplicació, de la manera més eficaç possible, d'un instrument de l'Administració que asseguri l'encaix territorial de les energies renovables en el territori, especialment de l'energia eòlica terrestre i l'energia solar fotovoltaica instal·lada a terra, així com també obtenir informació i valoracions sobre aspectes que es considera que s'haurien de tenir en compte en cas de desenvolupar l'opció normativa preferida (aprovació d'un pla territorial sectorial).

També es pretén recollir l'opinió de la ciutadania i del conjunt d'agents del territori sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú modificar o afegir respecte el marc normatiu actual en els àmbits urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc., a fi d'assegurar una implantació efectiva i adequada de les energies renovables en el territori, complint amb els objectius que Catalunya té definits en relació al desplegament d'aquestes tecnologies, de la manera més adequada i consensuada amb la societat catalana.

La Prospectiva Energètica de Catalunya en l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) estableix per l'any 2050 un objectiu d'energia eòlica terrestre i solar fotovoltaica a terra de 23.136 MW i 19.394,3 MW, respectivament, preveient també, de manera prioritària, la implantació d'energia solar fotovoltaica en els edificis i altres espais antropitzats. Aquest objectiu és coherent amb la finalitat d'assolir la neutralitat climàtica de Catalunya basada en energies renovables autòctones.

Preguntes per centrar les aportacions

 1. Considereu que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s'han tingut en compte i que haurien de ser valorats per la Generalitat de Catalunya?
 2. Creieu convenient disposar d'un pla territorial que planifiqui el desplegament de les energies renovables sobre el territori a Catalunya com a solució a les problemàtiques detectades?
 3. Hi ha altres impactes positius o negatius derivats del marc normatiu vigent que no s'hagin posat de manifest en la documentació adjunta?
 4. Considereu que hi ha aspectes negatius en el marc normatiu que calgui millorar, en relació als criteris que regeixen la implantació d'energies renovables en el territori?
 5. Quins criteris creieu que caldria tenir en compte per al desplegament de les energies renovables en el territori?
 6. Cal comptar amb mecanismes participatius del territori en la presa de decisions mitjançant l'habilitació de canals de participació del teixit econòmic i social i de la ciutadania?
 7. Creieu que l'enfocament del PLATER plantejat al document adjunt és l'adequat per constituir un pla territorial que sigui un instrument útil i eficient per resoldre les problemàtiques detectades?

Grups als quals s’adreça la consulta

Aquesta consulta pública prèvia s’adreça al conjunt de la ciutadania i organitzacions, però especialment a les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori, respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució. Particularment, es destaca als ens locals, les associacions empresarials més representatives, les associacions ecologistes, les empreses més rellevants del sector energètic, entre altres.

Amb la finalitat d’informar sobre l’obertura de la consulta, es preveu l’enviament de correus electrònics, difusió a xarxes socials, així com publicitat a la pàgina web de l’ICAEN.

Darrera actualització: 9.05.2023 | 17:36