Acords del Ple extraordinari 27 d'abril de 2018

Dijous, 3 de maig de 2018 a les 18:10

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2019.

2. Aprovació de la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2018.

3. Aprovació del Compte General exercici 2017. 

El Ple adopta els acords que es resumeixen a continuació:

  • Es formula la proposta de les festes locals del municipi de Collsuspina per a l'any 2019, els següents dies: dilluns, dia 5 d'agost de 2019 i dimarts, dia 6 d'agost de 2019.
  • Es tramet aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes.
  • S'estableix que, atenent que Oriol Batlló Farriol, alcalde de l'Ajuntament de Collsuspina, exerceix els seu càrrec en règim de dedicació del 75%, amb unes retribucions brutes anuals de 12.398,76 euros, li correspon ser el beneficiari de la compensació econòmica per a l'any 2018. 
  • Es sol·licita al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge participar en la convocatòria de concessió de compensació econòmica a favor de l'Ajuntament de Collsuspina perquè aboni la retribució de l'alcalde per a l'exercici 2018, d'acord amb les bases establertes en el Decret 69/2008, d'1 d'abril i la dedicació de l'alcalde aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de juny de 2015.
  • S'aprova el Compte General de l'exercici de 2017 el qual ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes. 
  • Es tramet un exemplar del Compte General degudament aprovat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que s'estableix en l'article 212.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Darrera actualització: 03.05.2018 | 18:25