Acords del 9/2019 Ple Extraordinari Urgent a 19 de desembre de 2019

Dijous, 19 de desembre de 2019 a les 21:30

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació del Pla de Viabilitat Econòmica (Exercici 2019-2020).
2. Resolució de les al·legacions (Ordenança Fiscal, número1).

El Ple adopta els següents acords:

1. APROVAR el Pla de Viabilitat Econòmica, confeccionat per la Diputació de Barcelona , previ encàrrec de l’Ajuntament de Collsuspina.
2. EXECUTAR-LO, seguint les recomanacions i premisses, determinades en el mateix, Pla, per tal de donar compliment a la Regla de la Despesa , segons normativa vigent.
3. PUBLICAR, les dades als Organismes competents, seguint les instruccions de la pròpia llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

1. Desestimar l’al·legació número 1 de l’escrit d’al·legacions Presentades en aquest Ajuntament pel Regidor, Sr. Miquel Romero Agredano, el dia 29 de novembre de 2019 (REG. E-2019000930) pels motius següents: 1ª Modificació de l’article 8, que passa a tenir la següent redacció ... Recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent....

Darrera actualització: 19.03.2020 | 19:02