Acords del 8/2019 Ple Ordinari a 28 de novembre de 2019

Dijous, 28 de novembre de 2019 a les 22:01

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, si escau.
2. Aprovació de les dates que s’han de celebrar les festes locals.
3. Aprovació definitiva del PAU, número 3 del Raval Picanyol.
4. Aprovació del projecte de la instal.lació de plaques a l’escola "Els Ventets".
5. Donar compte de la presentació dels projectes presentats al PUOSC 2020-2024.
6. Dació de les resolucions preses per la JGL.
7. Assumptes urgents.

El Ple adopta els següents acords:

Primer, - Aprovar, el calendari de Festes locals, que es celebraran al Municipi de Collsuspina., els dies 3 i 4 d’Agost de 2020, es declaren festa laboral.
Segon, - Notificar-ho a la Generalitat de Catalunya, al seu Departament d’Afers Socials i Famílies, perquè ens prenguin constància i queden registrades, el llibre de Festius locals de Catalunya. Votació: S’aprova per unanimitat dels presents.

Primer, - Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació de l’àmbit PAU 3.
Segon, - Aprovar inicialment, el projecte de urbanització del PAU 3.
Tercer, - Publicar al Bop de la província i al diari de premsa periòdica, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Corporació, durant un període de un mes, on es podran presentar al·legacions.
Quart, - Notificar-ho, individualment als propietaris de la unitat reparcel.lable.

Primer, - Aprovació del projecte de la instal·lació de plaques de l’escola “Els Ventets”.

Primer, - Presentar dos projectes, a les dues línies existents, una per inversions i una altre destinada als petits municipis., un per els anys 2021 i l’altre per l’any 2022. Amb prioritats diferents, d’aquesta manera , s’ amplien les possibilitats.
Segon, - Els projectes seran els dos mateixos, ja que reuneixen tots i cadascun dels requisits demanats, Títol de l’activitat es “Ampliació i reforma del Local Social Ramón Cabanes”, per un import de 237.061.89€, sol·licitant un 95% del total Títol de l’activitat es” Reforma Integral del Carrer major”, per un import de 258.629.96€, sol·licitant un 95% del total.
Tercer, - Es trasllada a la secretaria, la responsabilitat de emplenar i signar, les quatre sol·licituds, PUOSC 2020.2024, tot adjuntant la documentació necessària i obligatòria i ho presenti a la Generalitat de Catalunya, Departament de Presidència, abans del 15 de novembre de 2019. Data límit . a de Govern Local.

PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de la cambra.
SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la sobirania.
TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació política, escollit democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, expressa i expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per posar només alguns exemples.
CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I considera que ho ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la cambra.
SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per part del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè la defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.
SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la llibertat d’expressió a la cambra.
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.

Darrera actualització: 19.03.2020 | 19:01