Acords del 6/2019 Ple Extraordinari a 17 d'octubre de 2019

Dijous, 17 d'octubre de 2019 a les 10:02

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals 2020.
2. Modificació de crèdit,
Expedient 1/2019
Expedient 2/2019
3. Aprovació inicial del projecte executiu per la Millora de la xarxa de clavegueram al Municipi de Collsuspina.
4. Aprovació inicial de la modificació puntual NNSS, serveis tècnics de la Depuradora.
5. Proposta de presentació, conjunta de Moció de resposta a la sentència al Tribunal Suprem.

El Ple adopta els següents acords:

Primer,- Modificar les ordenances fiscals, número 1 Impost sobre els béns immobles. I número 3 Impost sobre els vehicles de tracció mecànicaÚnicament en el seu article 8, pel que fa a l’ ordenança fiscal número 1 I es modifica l’article número 5, pel que respecte a l’ordenança fiscal número 3 Atorgant beneficis fiscals, com es reprodueix, en el punt anterior.
Segon, - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal, als anteriors acords provisionals, així com el text complert de les ordenances fiscals, aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la seva publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Primer, - De conformitat amb allò que es disposa a l’article 38, apartats 1 i 2, en relació amb els articles 20 i 22 del RD 500/1990, i l’article 169.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s’obre un període d’informació pública, per termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP de Barcelona, per a què les persones interessades puguin examinar els expedients i presentar-hi al·legacions.
Segon, - Publicar el present acord, en el Bop, de la província de Barcelona, a la pàgina web i en el tauler d’anuncis de la corporació, perquè ho puguin examinar Totes les persones interessades i /o presentar al·legacions o reclamacions.
Tercer, - Transcorregut aquest període d’acord inicial, esdevindrà definitiu, sense adoptar nou acord.

Primer, - Aprovar inicialment, el present projecte, vist l’informe favorable del tècnic municipal i donat que en resulta summament urgent i prioritari, realitzar aquetes millores en la xarxa de clavegueram a Collsuspina.
Segon, - Publicar-lo al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, per un temps de 30 dies, pel general coneixement i perquè tothom que hi tingui un interès podrà accedir-hi, en el departament de urbanisme, de l’Ajuntament de Collsuspina, en hores d’oficina S’aprova per set vots afirmatius.

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.
CINQUÈ. Així persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de .Collsuspina . a totes les mobilitzacions derebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de (.......municipi........ ), la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.

Darrera actualització: 19.03.2020 | 19:35