Acords del 5/2019 Ple Ordinari a 26 de setembre de 2019

Dijous, 26 de setembre de 2019 a les 23:30

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió ordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, si escau.
2. Proposta de modificació del Cartipàs Municipal,
3. Proposta de modificació puntual NNSS serveis tècnics Depuradora.
4. Proposta d'aprovació d'una Memòria Tècnica per una estació Pública de recàrrega per vehicles elèctrics.
5. Proposta d'acord d'adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'associació catalana de municipis i comarques i del consorci català pel desenvolupament local.
6. Designació i nomenament de representants de l'Ajuntament al Consorci del Moianés.
7. Dació de comptes, Decrets de l'Alcaldia, Juntes de Govern Local.
8. Assumptes urgents.
9. Precs i preguntes.

El Ple adopta els següents acords:

Primer, - Constituir , dins de l’organització de l’Ajuntament de Collsuspina les següents comissions Informatives amb caràcter permanent, que estaran presidides per l’alcalde o persona en qui delegui, i integrades per dos membres(el nombre de membres de les Comissions Informatives ha de ser proporcional a la representivitat dels diversos grups polítics en l’Ajuntament o igual per a cada grup).
- Comissió informativa permanent de territori, serveis econòmics i generals .
- Comissió informativa de serveis a les persones.
Segon, - Disposar que, el Sr. Miquel Romero Agredano, (o persona en qui delegui, prèvia comunicació expressa) serà el representant en les diferents comissions informatives permanents.
Tercer, - Disposar que d’acord amb els articles 58.3 i 60.5 del TRLMC, cada membre de la Comissió disposarà d’un vot ponderat, en cas de dictamen, en proporció numèrica a la representació dels diferents grups municipals Les sessions informatives.
Quart, - Les sessions ordinàries de les Comissions Informatives es celebraran , el mateix dia del ple, a les 20 hores. en lloc.
Cinquè, - Les sessions ordinàries de la Comissió Especial de Comptes es celebraran un cop l’any, dins del primer semestre, abans de l’aprovació plenària del Compte General del pressupost, i seran convocades 15 dies abans de la seva celebració, sens perjudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària, per part de la seva presidència.
Sisè, - Donar trasllat d’aquest acord a totes les àrees d’aquest Ajuntament als efectes legals oportuns.

Primer, - Designar en els següents òrgans col·legiats els corresponents regidors.
Representants de l’Ajuntament de Collsuspina al Consorci per la Promoció Del Municipis del Moianès:.
Oriol Batlló Farriol, Alcalde-President de la Corporació, substituta Marian Marí Riera.
I Elena Perea Leg .1ª Tinent d’Alcalde , substitut, Eloi Oller Oliveres.

Primer, - Delegar al regidor d’aquest Ajuntament, Eloi Oller i Oliveres, les àrees de medi ambient, urbanisme ,via pública, amb les facultats d’informar, dictaminar, inspeccionar, controlar ,fomentar i impulsar les activitats compreses dins l’àmbit de la delegació.
Segon, - Delegar a la Sra. Elena Perera i Leg, l’àrea d’Ensenyament, joventut entitat i dinamització cultural i educació, amb les facultats d’informar , dictaminar, inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les activitats compreses dins l’àmbit de la delegació.
Tercer, - Delegar a al Sra. Mirian Marí Riera, l’àrea de serveis socials, gent gran, i salut, amb les facultats d’informar , dictaminar, inspeccionar, controlar, fomentar i impulsar les activitats compreses amb l’àmbit de la delegació.
Quart, - Fent avinent als regidors delegats que es considerarà que han acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifesta per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
Cinquè, - Notificar personalment aquesta Resolució a les persones designades i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la resolució en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.

Primer, - Establir que, Oriol Batlló i Farriol, Alcalde de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 75%, amb unes retribucions brutes anuals de 16.500 €, i donar-lo d’alta a temps parcial al règim General de la Seguretat Social, amb efectes del dia 16 de juny.(no es modifica).
Segon, - Establir que - Eloi Oller Oliveres, regidor de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 20%, amb unes retribucions brutes anuals de 4.400€, i donar-lo d’alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social, amb efectes del dia 11 de juliol de 2019(no es modifica).
Tercer, - Establir que, Elena Perera Leg ,Tinent d’Alcalde, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 20%, amb unes retribucions netes mensuals de 250 €i donar-la d’alta al règim general de la Seguretat Social, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019.
Quart, - Establir que, la Regidora Marian Marí Riera, Regidora de l’ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 40%, amb unes retribucions netes mensuals de 650€, i donar-la d’alta al règim general de la Seguretat Social, amb efectes d’1 d’octubre de 2019.
Cinquè - Establir que la comissió informativa, es celebrarà a les vuit del vespre, dels darrers dijous dels mesos de gener, març ,juliol ,setembre i novembre.
Sisè, - Establir una indemnització de 30€ per assistència a les Comissions informatives permanents.
Setè, - Establir una indemnització de 30€ per assistència als plens.
Vuitè, - Condicionar l’efectivitat d’aquets acords a la existència de crèdit.
Novè, - Publicar íntegrament aquets acords en el Butlletí de la Província de Barcelona i en el Tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
Desé, - Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya a efectes de la subvenció atorgada a l’efecte.

Primer, - Donar-se per assabentats de la present modificació de les normes subsidiàries, en el terme municipal de Collsuspina.

Primer, - Aprovar la memòria tècnica de la instal·lació d’una estació pública de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics (EDRSRA).
Junt amb el pressupost execució per contracte de 30.196.35 Euros, iva inclòs.

1 - Acordar l’adhesió d’aquest (Ajuntament, CC...) al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2 - Facultar a (l’alcalde..) perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui formular tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi.
3 - Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
4 - Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de béns adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de difusió de l’activitat d’ambdues entitats.

Primer, - Designar representants de l’Ajuntament al Consorci per la Promoció de Municipi del Moianès.
Als Srs. Oriol Batlló Farriol – Alcalde -President.
Substituta la Sra. Marian Marí Riera.
Sra. Elena Perera Leg- 1º Tinenta d’alcalde.
Substitut el Sr. Eloi Oller Oliveres.
Segon. - Comunicar-ho, al Consorci per a la promoció del municipi del Moianès.

Primer, - Donar compte, de la relació que es presenta, que va des de el número 01/2019 – de data 02/01/2019 fins el número 54/2019 de data 25 de setembre 2019, per la seva ratificació.
Segon, - Trametre els decrets, al Ministeri d’Administracions Públiques i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Segons normativa vigent.

Primer, - Formalitzar, el conveni, entre l’Ajuntament de Collsuspina i el Centre de Formació -INTAC VIC.S.L.
Perquè l’alumna Mateu Serra, M. Assumpta, pugui realitzar les pràctiques per l’obtenció del Certificat de Professionalitat, amb una durada de 80 hores, repartides des de 14/10/2019 fins 30/10/2019. A les oficines de l’Ajuntament de Collsuspina.
Segon, - Notificar-ho a l’entitat, centre de formació – INTA VIC,S.L.
Tercer - Comunicar-ho, a la persona interessada.

Darrera actualització: 20.03.2020 | 07:23