Acords del 1/2020 Ple Ordinari a 6 de febrer de 2020

Dijous, 6 de febrer de 2020 a les 22:01

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau.
2. Donar compte de la Comissió Especial de Comptes, exercici 2018. La publicació del Compte General 2018.
3. Aprovació de la Comanda de gestió consistent, en la prestació d'assistència en matèria d'enginyeria i Arquitectura, al Consell Comarcal del Moianès.
4. Dació de les resolucions de la JGL.
5. Assumptes Urgents.
6. Precs i Preguntes.

El Ple adopta els següents acords:

La Sra. Laia Oller oliveres, vol que consti, en l’acta que el cognom del Sr. Eloi Oller , està equivocat, la secretària en pren bona nota i ho canvia.

PRIMER,PUBLICAR el Compte General, corresponent a l’exercici 2018, a la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes i al Ministeri d’Hisenda, seu de Madrid, segons els programes establerts digitalment.
SEGON,-ANNEXAR-HI el Pla de Viabilitat Econòmica, en els mateixos termes en els que es va aprovar en data 19 de Desembre de 2019 i enviar periòdicament la documentació exigida pel pla, als òrgans que en son competents.

PRIMER,- APROVAR l’encomanada de gestió de la prestació d’assistència en matèria d’enginyeria i arquitecte del municipi de Collsuspina al Consell Comarcal del Moianès.
SEGON,.APROVAR, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Moianès i l’Ajuntament de Collsuspina per a regular l’encomana de gestió de l’assistència tècnica.
TERCER,-FACULTAR, al Sr. Alcalde, amb el poder tan ampli i necessari com en dret sigui possible per a portar a terme la signatura del conveni esmentat.
QUART,-TRAMETRE, al Consell Comarcal del Moianès el present acord.

Aprovar l’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i pagament d’aquesta inclosa relació del mes de desembre, de 2019 presentada per aquesta Junta de Govern Local, corresponents a serveis efectuats a l’Ajuntament per un import de 14.366,75 €.
I la relació corresponents al mes de gener per un import de 14.753.92€ Efectuar el pagament , corresponent a les obligacions preferentment, mitjançant transferència bancària, deixant en segon terme el pagament per qualsevol altre mitjà o document de pagament segons disponibilitat de tresoreria.

Darrera actualització: 19.11.2021 | 05:59