L'Escola de Collsuspina canvia de nom

Dimarts, 5 de desembre de 2017 a les 00:00

La nova denominació és Els Ventets - ZER El Moianès Llevant.

D'acord amb la sol·licitud presentada per l'òrgan de govern d'un centre educatiu públic per atribuir-li una nova denominació específica, s'ha instruït l'expedient corresponent.

Atès que un centre educatiu públic de titularitat de la Generalitat de Catalunya, disposa d'unes noves instal·lacions més adequades a les seves necessitats;

Havent-se comprovat que la sol·licitud reuneix els requisits que exigeix l'article 6 de l'annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

Vistes les competències que l'article 69 del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5844, de 24.3.2011), assigna a la Direcció General de Centres Públics;

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);

Resolc:

  1. Atribuir a l'Escola de Collsuspina – ZER El Moianès Llevant, codi 08065482, de Collsuspina (Barcelona), comarca del Moianès, la nova denominació específica Els Ventets – ZER El Moianès Llevant.
  2. Modificar l'adreça del centre, que passa a ser c. del Toll, 9-11, de Collsuspina.
  3. Inscriure aquesta Resolució en el registre de centres.
  4. Els serveis Territorials d'Ensenyament prendran les mesures necessàries per a l'execució del que disposa aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de novembre de 2017

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Antoni Massegú i Calveras
Director general de Centres Públics

Darrera actualització: 05.12.2017 | 09:59