Recomanacions als operadors dels sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l'aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària per al compliment de les limitacions de circulació durant l'estat d'alarma

Dimarts, 7 d'abril de 2020 a les 10:25

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació provocada per l'alerta sanitària del Coronavirus (COVID - 19), limita la llibertat de circulació de les persones, i permet, entre altres supòsits, els desplaçaments al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

Alhora, l'article 15 de l'esmentat Reial Decret reconeix la necessitat de mantenir el proveïment alimentari, i l'article 18 preveu que els operadors crítics de serveis essencials que preveu la Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen mesures per a la protecció d'infraestructures crítiques, han d'adoptar les mesures necessàries per a assegurar la prestació dels serveis essencials que els són propis. L'annex de l'esmenada llei preveu el sector de l'alimentació com a sector estratègic.

El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, recull en el seu annex, els sectors on aquesta norma no és aplicable, per tractar-se sectors qualificats com a essencials.

Entre aquests sectors qualificats com a essencials hi figuren l 'agricultura, ramaderia, aqüicultura, pesca i indústria alimentària, així com a les activitats imprescindibles per assegurar el seu funcionament.

Per tal que tots els operadors d'aquests sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l'aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària puguin complir amb la normativa vigent, el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació formula una sèrie de recomanacions.

Darrera actualització: 07.04.2020 | 11:00