Retribucions càrrecs electes

Retribucions vigents 2015-2019

D’acord amb l’article 75.5 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Collsuspina, en sessió de data 25 de juny de 2015, es va adoptar l’acord de determinació dels càrrecs a desenvolupar amb dedicació parcial i retribucions, segons el detall que a continuació segueix:

  • Establir que, Oriol Batlló Farriol, alcalde de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 75%, amb unes retribucions brutes de 1.033,23 € per dotze pagues a l’any (total anual 12.398,76), i donar-lo d’ alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació del 75% de la seva jornada laboral amb efectes del dia 1 de juliol de 2015.
  • Establir una indemnització de 30 € per assistència de la resta de regidors al Ple.
  • Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest Ajuntament, a favor del Grup Polítics Municipal, una aportació econòmica anual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents:
    • 10 € per cada regidor electe.
    • 20 € per cada grup municipal.
    Aquestes aportacions no es poden destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica d’aquestes dotacions econòmiques que hauran de posar a disposició del Ple sempre que aquest els ho demani.

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades, essent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el que disposa la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Les retribucions no seran modificades sense un acord de Ple. De moment no s'ha donat el cas, ni es pensa fer cap modificació al respecte.

Darrera actualització: 15.03.2018 | 11:34
Darrera actualització: 15.03.2018 | 11:34