Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2020

Dilluns, 21 d'octubre de 2019 a les 12:21

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament de Collsuspina, en sessió plenària extraordinària de data .17 d'octubre de 2019. Aprova provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2020. En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Darrera actualització: 22.10.2019 | 12:23