Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc del concurs per cobrir la plaça de secretaria intervenció

Dijous, 25 d'abril de 2019 a les 10:00

Per resolució de l'alcaldia 24/2019, de data 25 d'abril de 2019, s'aprova llista definitiva d'admesos i exclosos, de nomenament del tribunal i de fixació de la data, hora i lloc del concurs per cobrir la plaça de secretaria intervenció, segons es transcriu a continuació: 

Per Resolució d'Alcaldia número 016/2019 de data 25 de març 2019 es va resoldre aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretari/ària de classe 3ª subescala secretaria intervenció de l'Ajuntament de Collsuspina.

La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar en el BOPB CVE-Núm. de registre: 2019011315 de data 1 d'abril de 2019.

En data 15 d'abril de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de selecció.

Vist que l'apartat quart de les bases del procés de selecció estableix expirat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos, així com es farà constar el dia, lloc i hora en que es constituirà el tribunal qualificador per a la valoració de mèrits dels aspirants i per la realització de les entrevistes personals.

Darrera actualització: 29.04.2019 | 13:00