Acta de constitució del Tribunal i del desenvolupament del procediment selectiu de Secretaria-Intervenció amb caràcter interí. Acta núm. 2

Dijous, 15 de setembre de 2022 a les 17:59

Desenvolupament de procediment selectiu de Secretaria-Intervenció amb caràcter interí del 14 de setembre de 2022.

ASSISTENTS

Membres del Tribunal
Sra. Anna Ferrera i Font Presidenta titular
Sr. Joan Carles Gelabert Canelles Vocal Titular, designat per la Direcció General d'Administració Local
Sra. Eva Ortiz Tudela - Secretaria i Vocal Titular

ORDRE DEL DIA

1. Realització de la prova de català i correcció.
2. Realització de la prova teòrica-pràctica per part de les persones aspirants, i la seva correcció.
3. Valoració de mèrits de les persones que superin la fase d'oposició.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. A les 8:30 es verifica que no hi ha cap dels dos candidats que havien de realitzar la prova de llengua catalana.
2. A les 10:30 s'identifica els 3 aspirants que s'han presentat per a fer la prova de tipus teòric-pràctic.
3. A les 10:40 es dona inici a la prova per la qual es disposa de 120 minuts i finalitza a les 12:40.
4. A les 12:45 el Tribunal qualificador inicia la correcció de les 3 proves, i la valoració de mèrits de l'única persona aprovada i finalitza a les 14:00.

ACORDS ADOPTATS

Primer.- Aprovar els següents resultats de la prova de coneixements de llengua catalana: 

Núm. Doc. Identif.: ***5479**
Català: NP

Núm. Doc. Identif.: ***3465**
Català: NP

Segon.- Aprovar els següents resultats de la prova teòrico-pràctica:

Núm. Doc. Identif.: ***5479**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): NP

Núm. Doc. Identif.: ***3465**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): NP

Núm. Doc. Identif.: ***1998**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): 3,0

Núm. Doc. Identif.: ***1445**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): NP

Núm. Doc. Identif.: ***7938**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): NP

Núm. Doc. Identif.: ***6402**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): 3,8

Núm. Doc. Identif.: ***1348**
Teòrica-Pràctica (sobre 10 punts): 7,4

Tercer.- Aprovar els següents resultats de valoració de mèrits de l'única persona aprovada:

Núm. Doc. Identif.: ***1348**
Mèrits: 0

Vist la Base Sisena Fase 3 del concurs, tots els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Vist que l'aspirant ***1348** ha aportat un “Currículum Vitae” però no la documentació acreditativa del seu contingut, el resultat és 0 punts com s'indica en el punt tercer.

Quart.- Proposar el nomenament de la Sra. Rosa Puig Carné com a Secretaria-Interventora amb caràcter interí.

Cinquè.- Publicar aquesta acta al tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina.

 

PEU DE RECURS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d'òrgans dependents de l'Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d'acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Darrera actualització: 16.09.2022 | 11:03