Decret d'Alcaldia relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí

Dimecres, 7 de setembre de 2022 a les 13:04

Resolució a l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí.

ORIOL BATLLÓ FARRIOL, Alcalde-President de l'Ajuntament de Collsuspina, a la vista de l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí, dicto la resolució que s'adjunta que es fonamenta en els antecedents i fonaments jurídics exposats en l'adjunt.

D'acord als antecedents exposats i al marc normatiu que en resulta d'aplicació, com a President de l'Ajuntament de Collsuspina,

RESOLC

PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l'aspirant amb número de DNI ***5479**, en el sentit de no restar exempt de realitzar la prova de coneixements de nivell C1 de llengua catalana per al present procés selectiu, pel que s'ha exposat al fonament de dret corresponent.

SEGON.- APROVAR la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per a la cobertura de la plaça de Secretaria-Intervenció amb caràcter interí:

ADMESOS/ES:

 • Villagrasa Andrevi, Rafael
 • Ferri González, José Francisco
 • Cosano Puerta, Raül
 • Nadal Borràs, Miquel
 • García De La Cruz, Rosario
 • Carné Puig, Rosa

EXCLÒS/A:

 • ***7938**: Manca acreditació del requisit de titulació.

TERCER.- DESIGNAR com a membres de l'Òrgan Selectiu, els següents:

 • Presidenta: Anna Ferrera i Font, Jurista del Consell Comarcal del Moianès
 • Suplent: Jaume Miró Herms, Secretari del Consell Comarcal del Moianès
 • Vocal titular: Joan Carles Gelabert Canelles, designat per la Direcció General d'Administració Local
 • Suplent: Juan Antonio Rodríguez Molina, designat per la Direcció General d'Administració Local
 • Vocal titular i Secretaria: Eva Ortiz Tudela, Secretaria del Consell Comarcal de la Garrotxa
 • Suplent: Joel Mañas Serra, Secretari de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca
 • QUART.- DESIGNAR com a assessora de l'Òrgan Selectiu per a la realització i correcció de la prova de verificació de coneixements de llengua catalana, la Sra. Agnès Prats Soler, Tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de l'SCC d'Osona.

CINQUÈ.- CONVOCAR els membres del tribunal designats en el punt dispositiu tercer per a la constitució de l'Òrgan de Selecció i confecció de la prova teòrica-pràctica, el següent dia, hora i al lloc indicat:

 • Dia: Dilluns, 12 de setembre de 2022
 • Hora: A les deu del matí (10:00 hores)
 • Lloc: per mitjans telemàtics

SISÈ.- CONVOCAR les persones aspirants admeses relacionades a continuació, el següent dia, hora i al lloc indicat, per a realitzar la prova de coneixements de llengua catalana:

 • ***5479**
 • ***3465**

Dia: Dimecres, 14 de setembre de 2022
Hora: A dos quarts de nou del matí (8:30 hores)
Lloc: Ajuntament de Collsuspina (Plaça Major, 3)

SETÈ.- CONVOCAR les persones aspirants admeses relacionades al punt dispositiu segon, i a les relacionades al punt dispositiu sisè que superin la prova de coneixements de llengua catalana, el següent dia, hora i al lloc indicat, per a realitzar la prova teòrica-pràctica:

 • Dia: Dimecres, 14 de setembre de 2022
 • Hora: A dos quarts d'onze del matí (11:30 hores)
 • Lloc: Ajuntament de Collsuspina (Plaça Major, 3)

VUITÈ.- INFORMAR les persones convocades (tant aspirants com membres de l'Òrgan Selectiu) que:

 • Serà recomanable l'ús de mascareta, i cada persona haurà d'utilitzar exclusivament el seu propi material per a la resolució de les proves (bolígrafs, cintes correctores, etc.), llevat dels fulls que lliurarà el mateix tribunal.
 • El Ajuntament de Collsuspina vetllarà per la correcta aplicació de les mesures preventives sanitàries: distància entre persones, desinfecció de la sala i del mobiliari, disponibilitat de gel desinfectant, etc.

NOVÈ.- NOTIFICAR la present resolució als membres de l'Òrgan Selectiu.

DESÈ.- PUBLICAR la present resolució al tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina.

ONZÈ I ÚLTIM.- DONAR COMPTE d'aquest decret al proper Ple que se celebri per garantir-ne el seu ampli coneixement.

Darrera actualització: 07.09.2022 | 13:31